Başvuru Formu

BMW Group Markaları için Yetkili Servis Başvuru Formu

Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., BMW ve MINI otomobillerinin satış sonrası dağıtım ağı için niteliksel seçici dağıtım sistemini seçmiştir. Yetkili Servis adayları başvurularını internet üzerinden gerçekleştirecektir.

Başvuru formunun eksiksiz doldurulması koşulu ile yetkili servis adayının başvuru formunda belirttiği e-posta adresine başvuru süreci ve gerekli evraklar listesi gönderilecektir.

YETKİLİ SATICI VE SERVİS BAŞVURULARINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. (“Borusan Otomotiv” veya “Şirket”) tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Detaylı bilgiye www.borusanotomotiv.com internet sitesi üzerinden, ilgili şirket ile ilgili olarak kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altından ulaşabilirsiniz. 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 


Toplanan kişisel verileriniz; 

  • Yetkili satıcı ve servis temin süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş ortakları ve/veya yetkili satıcı ve servislerle olan ilişkilerin yürütülmesi,
  • Yetkili satıcı ve servis başvurusunun sonuçlandırılabilmesi için findeks kredi notu, risk raporu, çek endeksi ile çek raporu ve benzeri finansal bilgilerin soruşturulması, finansal, mali ve hukuki yeterliliğin/yetkinliğin araştırılması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir. 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 


Kişisel verileriniz Borusan Otomotiv tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaatler veya hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi sebeplerinden bir veya birkaçına dayalı olarak işlenebilir. Bu sebeplerden birisinin veya diğer yasal sebeplerin bulunmaması halinde sadece açık rızanızın olması halinde verileriniz işlenebilir. 

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 


Kişisel veri sahipleri kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, onay vermeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.borusanotomotiv.com internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Lütfen cihazınızı dikey konumda kullanınız.