Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Borusan Otomotiv Grubu olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.
Bu aydınlatma metni, müşterilerimiz ile ilişkilerimiz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Müşteri kaydınızın oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Satış, kiralama, satış sonrası hizmetler ve takas-fiyatlama taleplerinizin değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi,
 • Teklif, sipariş, iş emri, talep ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün satın alım/kiralamalarında kredi kullanmak istemeniz durumunda, kredi süreçlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ,
 • Ödemelerin gerçekleştirilmesi dahil finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi,
 • Kasko, sigorta ve garanti işlemlerinin yürütülmesi,
 • Araç tescil ve plaka işlemleri ile araç teslimi ve ruhsat değişimi, hasar ve yol yardım gibi, müşterilerimiz ile aramızdaki sözleşmenin ifasına yönelik operasyonel süreçlerin yürütülmesi.


Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Fatura düzenlenmesi, kimlik tespiti, teknik aksiyon bilgilendirmeleri ve geri çağırma işlemleri gibi, mevzuattan kaynaklanan operasyonel süreçlerin yürütülmesi,
 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:

 • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • Showroomlarımızı, tesislerimizi ya da yetkili satıcı/servislerimizi ziyaretiniz esnasında güvenliğin sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi ile grup şirketlerimiz politika, uygulama ve kuralları ile üretici standartlarına uyumluluğumuzun sağlanması.


Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:

 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır),
 • Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması, pazarlama analizleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.

Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, araç bilgileri, fatura, sipariş ve aktivite geçmişi dahil müşteri işlem bilgileri, pazarlama, işlem güvenliği bilgileri, finansal bilgiler, hukuki işlem bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgileri ve risk yönetimi bilgilerinizi işliyoruz.
Filo ve kurumsal müşterilerimize ilişkin süreçlerde ayrıca imza sirküleri ile unvan-pozisyon bilgilerini işliyoruz.

Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, yurtiçi ve yurtdışındaki yetkili satıcı ve servislerimiz, grup şirketlerimiz, yetkili kurum ve kuruluşlar, üreticiler, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz

Kişisel verilerinizi showroom, telefon, e-posta iletişim kanallarımız veya dijital ortamlar üzerinden bizimle kurduğunuz ilişkiye uygun olarak topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

 • İnternet sitelerimizin “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklarında yer verdiğimiz Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz,
 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopyu@borusanotomotiv.com adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.


Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ile yetkili satıcı/servislerimiz.

Kredi süreçleri kapsamında iş birliği kurduğumuz iş ortakları, kişisel verilerinizi tabi oldukları mevzuatlar ve kredi başvurularını değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri kapsamında işlemektedir. Kredi operasyonu kapsamında çalışılan iş ortaklarının kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için ilgili kuruluş ile iletişime geçebilirsiniz.

Lütfen cihazınızı dikey konumda kullanınız.