Kişisel Verilerin Korunması

Borusan Otomotiv Grubu1 olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu kısımda, www.borusanotomotiv.com internet sitesini kullanımınız kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin genel bilgileri bulabilirsiniz. İnternet sitemizin veri girişi yapılan alanlarında sürece özel aydınlatma metinleri ayrıca sunulmaktadır.

1 Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş., Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş., Borusan Oto Kıbrıs Ltd. ve Bom Motor Sporları ve Ticaret A.Ş.

Borusan Otomotiv, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve ilgili diğer mevzuatta getirilen hüküm ve kurallara uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kanun’un 4. maddesinde, kişisel veri işleme prensipleri belirlenmiştir. Borusan Otomotiv her veri işleme faaliyetinde bu prensiplere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda;

 • Borusan Otomotiv, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kişisel verileri, ilgili mevzuat ile getirilen kurallara uygun olarak işlemekte ve veri sahiplerine duyurulan amaçlar dışındaki amaçlarla kişisel veri işlememektedir.
 • Borusan Otomotiv, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin, veri sahiplerinin kişisel verilerine erişmelerine ve bunları düzeltmelerine imkân verilmektedir.
 • Borusan Otomotiv, yalnızca meşru amaçlarla kişisel veri işlemektedir. Veri işleme faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amaçlarını belirlemekte ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kendilerine bu amaçları açıkça duyurmaktadır.
 • Kişisel veriler Borusan Otomotiv tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle bağlantılı olmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Veri sahiplerinden yalnızca belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler toplanmaktadır.
 • Borusan Otomotiv, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Borusan Otomotiv öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüşse, bu süreler ile sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmektedir. Mevzuatta bir süre belirlenmemişse veya verilerin daha uzun süre tutulmasını gerektiren hukuki bir sebep bulunmuyorsa, Borusan Otomotiv kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Verilerin Korunması Kanunu ’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.

Lütfen cihazınızı dikey konumda kullanınız.