Yalın 6 Sigma Metodolojisi Nedir?

Yalın 6 Sigma metodololojisinde temel olarak iki farklı yol haritası ile projeler yapılır.

Bunlardan ilki mevcut süreç veya ürün / hizmetin müşteri beklentilerine uygun olarak iyileştirildiği DMAIC’dir. DMAIC, İngilizce’deki Tanımlama, Ölçüm, Analiz, İyileştirme ve Kontrol fazlarının ilk harflerinden oluşur.

Diğer yöntem ise mevcutta bir ürün / hizmet veya sürecin olmadığı durumlarda kullanılır. Bu yöntem DMEDI olarak adlandırılır. DMEDI’deki fazlar ise Tanımlama, Ölçüm, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama fazlarıdır.

DMAIC Yol Haritası:

Tanımlama Fazı: Proje kapsamının, müşterinin, müşteri beklentilerinin, sürecin, risklerin, hedefin belirlendiği, ekip çalışmasının başladığı fazdır. Bu fazın sonunda ekip proje ile ilgili bazı hızlı kazanımlar da elde edebilir.

Ölçüm fazı: Sürece ve müşteri beklentilerine yönelik detaylı ölçümlerin yapıldığı, mevcut durumun veriler yardımıyla ortaya koyulduğu fazdır. Böylece, proje ekibi hedefi daha net olarak belirler çünkü süreçle ilgili sıkıntılı alanları belirlemiştir.

Analiz Fazı: Problemle ilgili potansiyel kök sebeplerin belirlendiği, bunların istatistiksel metotlar sayesinde ispatlandığı fazdır. Bu fazın sonunda çözüm bulunacak kök sebeplere karar verilmiş olur.

İyileştirme Fazı: Problemin kaynağı olan kök sebeplere çözüm alternatiflerinin bulunduğu, bu çözümlerin değerlendirildiği ve en uygun çözüm veya çözümlerin bulunduğu fazdır. İyileştirme fazı bittiğinde hangi çözümlerin uygulanacağı belirlenmiş bir başka deyişle yol haritası çıkmış olur.

Kontrol Fazı: Bir önceki fazda belirlenen çözümlerin uygulamaya geçirildiği fazdır.

Bu noktada önemli olan hayata geçirilen yeni sürecin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu amaçla proje çıktıları ve metrikleri çözümler hayat geçtikten sonraki bir yıl boyunca takip edilir.

DMEDI Yol Haritası

Tanımlama Fazı: Proje konusunun ve kapsamının netleştirildiği, risklerin belirlendiği fazdır. Bu fazda gerekli durumlarda proje ekibi pazar araştırması da yapar.

Ölçüm Fazı: Müşterinin, müşteri beklentilerinin ve hedeflerin tanımlandığı fazdır. Müşteri beklentilerini anlamak adına ziyaretler, anket çalışmaları ve kıyaslama çalışmaları bu fazda yapılır.

Araştırma Fazı: Müşteri beklentilerini karşılamak adına birbirinden farklı konseptlerin geliştirildiği ve alternatif konseptler arasından bir tanesinin seçildiği fazdır.

Geliştirme Fazı: Araştırma fazı sonunda seçilmiş olan konseptin detay tasarımı bu fazda yapılır. Detay süreç haritaları, görev tanımları, hammadde ve ürünle ilgili detay spesifikasyonlar, detaylı bilgi sistemleri ihtiyaçları bu fazda yapılması gerekenlerden bazılarıdır. Simülasyon veya modellemeler de bu fazda kullanılabilecek araçlardır.

Uygulama Fazı: Yeni sürecin / hizmetin / ürünün hayata geçirildiği, uygulamanın başladığı fazdır.

DMAIC’de olduğu gibi yine önemli olan konu uygulamaların sürekliliğidir.

Yalın 6 Sigma Rolleri

Yayılım Sorumlusu

Üst Yönetime bağlı çalışır,
Yalın 6 Sigma Kültürü’nün şirket içinde yayılması için çalışır,
Diğer görevleri; Projelerin önceliklendirilmesi, proje seçiminin koordinasyonu ve projenin başarı kriterleri doğrultusunda yürütülmesinin takibi.

Usta Siyah Kuşak

Tam zamanlı çalışır.
Yalın 6 Sigma’nın uzun dönemde teknik vizyonundan sorumludur,
Siyah Kuşak’ların eğitimi ve yönlendirilmesinden sorumludur.

Siyah Kuşak

Tam zamanlı çalışır,
Yeşil Kuşak ve Uzman Yeşil Kuşak’ları eğitir,
Proje takımını yönetir,
Projeler için yönetimle çalışır, yönlendirir ve tavsiyelerde bulunur,
Yalın 6 Sigma metod ve araçlarını kullanır.
Siyah Kuşak Eğitimi 5 haftadır (25 gün).

Uzman Yeşil Kuşak

Yarı zamanlı çalışır,
Yalın 6 Sigma metodolojisini günlük hayata geçirir,
Ufak çaplı projeleri yönetir.
Uzman Yeşil Kuşak Eğitimi 5 gündür.

Yeşil Kuşak

Zamanının yaklaşık %20’sini proje çalışmalarına ayırır,
Sürekli gelişime katkıda bulunur,
Uygun durumlarda projelere katılır.

Proje Sponsoru

Yönetimi temsil eder,
Çözülmesi zor engelleri aşar, projenin başarısı için yardımcı olur,
Alanındaki proje konularının bulunmasına ve önceliklerin belirlenmesine liderlik eder,
İlham verir, yol gösterir.

Süreç Sahibi

Proje sürecinin çözümlerini uygular,
İşin sahibidir,
Getirilerin sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur.

Finansal Temsilci

Projelerin maliyetlerinin ve getirilerinin nasıl saptanacağına karar verir,
Projelerin faydalarını denetler,
Proje takımından bağımsızdır.